Διασφάλιση Ποιότητας

Ο επιστημονικός τομέας της Διασφάλισης Ποιότητας φιλοδοξεί να διασφαλίσει ότι τα πρότυπα διοίκησης, οι σχετικές διαδικασίες και πολιτικές, είναι κατάλληλες και εφαρμόζονται ορθά για να οδηγήσουν στη βελτίωση της λειτουργίας ενός οργανισμού. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συστηματική αναθεώρηση ενός εκπαιδευτικού οργανισμού, η οποία παρακολουθεί, αξιολογεί και παρέχει εποικοδομητική ανατροφοδότηση που αφορά τις δραστηριότητες του οργανισμού. Επίσης, διασφαλίζει ότι αποδεκτά επίπεδα παρεχόμενης εκπαίδευσης, αριστείας και υποδομών είναι συνεχώς παρεχόμενα. Τα τελευταία χρόνια, υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέρον όσον αφορά τη διασφάλιση ποιότητας και την ανάπτυξη εξειδικευμένων προτύπων και διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά το Παγκόσμιο και ειδικότερα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο ίδιο πλαίσιο, διάφοροι φορείς διασφάλισης ποιότητας έχουν αναπτύξει διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας και σχετικές οδηγίες που μπορούν να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτικοί οργανισμοί. Αυξημένη προσοχή δίδεται στα μαθησιακά αποτελέσματα και στις μεθόδους αξιολόγησης και, ειδικότερα, πώς τα προαναφερθέντα μπορούν να εφαρμοστούν στα πλαίσια της διασφάλισης ποιότητας.

Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η αγγλική.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δύο ειδικεύσεις:

 1. Εκπαίδευση
 2. Παραγωγή και Υπηρεσίες

Διασφάλιση Ποιότητας

Οι συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος είναι
 1. Η απόκτηση μιας εις βάθους κατανόησης των ήδη υπαρχόντων φιλοσοφιών πλαισίων και εργαλείων στην διαχείριση ποιότητας.
 2. Εφαρμογή των ανωτέρω φιλοσοφιών διαχείρισης ποιότητας και πλαισίων σε πραγματικές μελέτες περίπτωσης.
 3. Ικανότητα εφαρμογής ποιοτικών και ποσοτικών μέσων για τη διασφάλιση ποιότητας.
 4. Ανάπτυξη και χρήση μιας σημαντικής γκάμας βασικών και ειδικών δεξιοτήτων τεχνικών και πρακτικών που εφαρμόζονται σε τρέχουσες διαχειρίσεις ποιότητας /λειτουργίες διασφάλισης οιότητας.
 5. Ανάπτυξη κατανόησης ενός ευρύτερου περιεχομένου δραστηριοτήτων διαχείρισης που έχουν σχέση με τον ευρύτερο τομέα παραγωγής /λειτουργιών.
 6. Ανάπτυξη κατανόησης ευρύτερου πλαισίου δραστηριοτήτων εφοδιαστικής αλυσίδας που εμπλέκεται στην διαχείριση λειτουργιών και πως αυτές επηρεάζουν την ποιότητα των προϊόντων /προσφερόμενων παροχών.
 7. Ικανότητα χρήσης κατάλληλων εργαλείων /τεχνικών για τη διασφάλιση της ποιότητας των παροχών / προϊόντων της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 8. Χρήση κατάλληλων εργαλείων και τεχνικών στις διαδικασίες σχεδιασμού προϊόντος που συμφωνούν με το πλαίσιο 6 σίγμα και τις αρχές του.
 9. Αναγνώριση κατάλληλων προδιαγραφών , φορέων πιστοποίησης και πλαίσια ταμπελοποίησης για τη προώθηση και πιστοποίηση ποιότητας προϊόντων και λειτουργιών.
 10. Εκτίμηση των οικονομικών νομικών και περιβαλλοντολογικών πλευρών της διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας στις δραστηριότητες λειτουργιών.
 11. Επικοινωνία και αποτελεσματική συνεργασία με συναδέλφους , ακαδημαϊκό προσωπικό και ειδικούς στο τομέα της βιομηχανίας , παρουσιάζοντας τα κατάλληλα επίπεδα αυτονομίας και ευθύνης.
 12. Ικανότητα εφαρμογής της γνώσης που αναπτύχθηκε σε οργανισμούς της Κύπρου και της Ευρωπαϊκής ένωσης.
 13. Σχεδιασμός και επιτυχής ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών έρευνας ή ανάπτυξης σε έναν εξειδικευμένο τομέα εντός του τομέα της διαχείρισης ποιότητας / διασφάλιση ποιότητας στην μηχανική παρουσιάζοντας εκτεταμένη λεπτομερή και κριτική κατανόηση των εμπλεκόμενων θεμάτων.
 14. Παροχή εξειδικευμένης γνώσης που απαιτείται για τη σύνδεση αυτού του απαιτητικού επαγγελματικού τομέα.
 15. Παροχή τελειόφοιτων μηχανικών με την ικανότητα να διακριθούν στο τομέα της διαχείρισης ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας όπως εφαρμόζεται στο τομέα των μηχανικών.
 16. Προετοιμασία για την εξέλιξη της καριέρας των μηχανικών εντός ενός μιας παγκόσμιας αγοράς.
Εν κατακλείδι, οι στόχοι του προγράμματος πρόκειται να επανεξεταστούν υπό το πρίσμα των τεχνολογικών αλλαγών της ανάπτυξης στο πεδίο σπουδών , στις απαιτήσεις για πρόσληψη και θα επαναπροσδιοριστούν όταν κριθεί αυτό απαραίτητο.
SEMESTER 1
Code Name ECTS
DLMQA501 QUALITY MANAGEMENT PHILOSOPHIES & TOTAL QUALITY MANAGEMENT 10
DLMQA502 QUANTITATIVE & STATISTICAL TOOLS FOR QUALITY MANAGEMENT 10
DLMQA512 EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS & TOOLS FOR QUALITY ASSURANCE 10
TOTAL 30
SEMESTER 2
Code Name ECTS
DLMQA510 QUALITY ASSURANCE IN HIGHER EDUCATION 10
DLMQA513 QUALITY ASSURANCE IN DISTANCE LEARNING 10
DLMQA514 EVALUATION AND QUALITY ASSURANCE IN PRIMARY AND SECONDARY EDUCATION 10
TOTAL 30
SEMESTER 3
Code Name ECTS
DLMQA505 RESEARCH METHODS 5
DLMQA509 MASTER THESIS 20
DLMQA511 CASE-STUDY APPLICATIONS - QUALITY ASSURANCE IN EDUCATION (LAB) 5
TOTAL 30
Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην διασφάλιση ποιότητας είναι ένα διατμηματικό πρόγραμμα. Η ειδίκευση στην ‘παραγωγή και υπηρεσίες’ προσφέρεται από κοινού με τη σχολή μηχανικών και εφαρμοσμένων επιστημών καθώς και τη σχολή οικονομίας και διοίκησης. Για την ειδίκευση στην εκπαίδευση , συνεισφέρει και η παιδαγωγική σχολή. Μπορείτε να βρείτε παραπάνω πληροφορίες για τα μέλη του τμήματος από τις διάφορες σχολές στην επίσημη ιστοσελίδα του πανεπιστημίου.
Η διάρκεια του προγράμματος και για το συμβατικό αλλά και για τον εξ αποστάσεως τρόπο ολοκλήρωσης του προγράμματος είναι η εξής
 • Πλήρη απασχόληση 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (18 μήνες)
 • Μερική απασχόληση 6 ακαδημαϊκά εξάμηνα (36 μήνες)
Σε περίπτωση που οι φοιτητές αποτύχουν σε ένα μάθημα ή για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στην αναμενόμενη χρονική κλίμακα, η διάρκεια σπουδών μπορεί να παραταθεί. Ο επιπρόσθετος χρόνος θα καθοριστεί σύμφωνα με το εσωτερικό σύστημα κανονισμών του πανεπιστημίου Φρέντερικ σχετικά με την ολοκλήρωση σπουδών των φοιτητών , όπου καθορίζει ότι η μέγιστη διάρκεια σπουδών για τη πλήρη απασχόληση είναι 6 εξάμηνα και για τη μερική είναι 12 εξάμηνα.
Οι μαθητές δικαιούνται να αποφοιτήσουν αφού έχουν ολοκληρώσει 90 ECTS βαθμούς στα μαθήματα τους όπως παρατίθενται στη δομή του προγράμματος ( ενότητα ( 9.2)
Ένας φοιτητής μπορεί να αποφοιτήσει μόνο εάν το CGPA του είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 5 στα 10. Φοιτητές με CGPA χαμηλότερου του 5 ίσως χρειαστεί να πάρουν παραπάνω διδακτικές ενότητες ή να επαναλάβουν έναν αριθμό διδακτικών ωρών για να βελτιώσουν το βαθμό τους.
Δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες εξέτασης, αξιολόγησης και βαθμολόγησης που ακολουθούνται από το πρόγραμμα. Οι κανόνες διεξαγωγής αξιολόγησης και βαθμολόγησης είναι ίδιοι με τους κανονισμούς των υπολοίπων πανεπιστημίων.

Διαδικασία Εγγραφής και κόστος

Διαδικασία εγγραφής
Α) Κριτήρια Εισδοχής Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
 • Επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά ακαδημαϊκών προσόντων (πτυχίο ΤΕΙ/ΑΕΙ ή πανεπιστημιακός τίτλος εξωτερικού αναγνωρισμένος από ΔΟΑΤΑΠ, με αναλυτική βαθμολογία).
 • Επικυρωμένο Απολυτήριο Λυκείου.
 • Επικυρωμένο Αντίγραφο Ταυτότητας.
 • Δύο (2) φωτογραφίες ταυτότητας.
 • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (αν απαιτείται).
 • Μία (1) συστατική επιστολή (Ζητήστε πρότυπο από τη γραμματεία μας)
 • Έκθεση ερευνητικών ενδιαφερόντων (Οδηγίες)
 • Αίτηση
Β) Προεγγραφή
Ο/Η ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την αίτηση και επισυνάπτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τα αποστέλλει στα πιστοποιημένα συνεργαζόμενα κέντρα σε όλη την Ελλάδα Ο Όμιλος αναλαμβάνει την διαδικασία προεγγραφής του ενδιαφερόμενου με τον έλεγχο και την αποστολή των δικαιολογητικών στο Πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο αξιολογεί την αίτηση και αποστέλλει αποδοχή ή μη της αίτησης εγγραφής.
Γ) Εγγραφή
Σε περίπτωση που το πανεπιστήμιο αποδεχτεί το φοιτητή αυτός καλείται να πραγματοποιήσει την κατάθεση της 1ης δόσης(Προκαταβολή) των διδάκτρων. Ακολούθως στο φοιτητή αποστέλλονται όλα τα σχετικά στοιχεία και πληροφορίες για να ξεκινήσει η φοίτηση.
Τα δίδακτρα όλων των προγραμμάτων (συμπεριλαμβανομένου και του προγράμματος της Ειδικής Εκπαίδευσης) διαμορφώνονται σε 5.490,00€.
Πλέον των διδάκτρων, οι φοιτητές θα πρέπει να υπολογίσουν τα συνολικά τέλη τα οποία ανέρχονται σε 390,00€ (490,00€ για το πρόγραμμα της Ειδικής Εκπαίδευσης).
Για εγγραφές έως 31/7/2019 (early registration) ισχύουν οι παρακάτω εκπτώσεις στα δίδακτρα:
 • 10% σε κατόχους κάρτας ανεργίας σε ισχύ
 • 6,5% για κάθε υποψήφιο φοιτητή (πλην κατόχων κάρτας ανεργίας σε ισχύ).
Για να κατοχυρωθεί η έκπτωση, οι φοιτητές θα πρέπει να έχουν καταβάλει (στο τραπεζικό λογαριασμό της UNICERT) μέχρι 31/7/2019 την απαραίτητη προκαταβολή η οποία ανέρχεται σε 635,00€
Με ενδιαφέρει!