Τεχνικοί Ασφαλείας Β’ & Γ’ Κατηγορίας Επικινδυνότητας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΥΑ 29331/1135/2012) για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας.

Ο τεχνικός ασφαλείας υποχρεούται :

 • Να επιθεωρεί τακτικά τις θέσεις εργασίας από πλευράς υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, να αναφέρει στον εργοδότη οποιαδήποτε παράλειψη των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας, να προτείνει μέτρα αντιμετώπισής της και να επιβλέπει την εφαρμογή τους.
 • Να μεριμνά ώστε οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και να τους καθοδηγεί για την αποτροπή του επαγγελματικού κινδύνου που συνεπάγεται η εργασία τους.

Για τον καθορισμό των προσόντων του τεχνικού ασφάλειας και για τον υπολογισμό του χρόνου απασχόλησής του, οι επιχειρήσεις κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες Α (υψηλής επικινδυνότητας), Β (μεσαίας επικινδυνότητας), Γ (χαμηλής επικινδυνότητας).Ο χρόνος απασχόλησης του τεχνικού ασφάλειας εξαρτάται από τον αριθμό των εργαζομένων και την επικινδυνότητα της επιχείρησης.Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρήσεων δίνεται η δυνατότητα και στους ίδιους τους εργοδότες να αναλαμβάνουν οι ίδιοι τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας εφόσον έχουν τα κατάλληλα προσόντα. Επισημαίνεται ότι είναι στην απόλυτα διακριτική ευχέρεια των εργοδοτών να επιλέξουν να αναθέσουν τα καθήκοντα του τεχνικού ασφάλειας σε άτομα εντός ή εκτός της επιχείρησης ή να συνάψουν σύμβαση με ΕΞΥΠΠ ή να επιμορφώσουν εργαζόμενους της επιχείρησής τους ή να επιμορφωθούν οι ίδιοι.

Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Το Κέντρο Δια Μάθησης Computing Cert στην Μύρινα είναι πιστοποιημένο, από το Υπουργείο Εργασίας, κέντρο διενέργειας των εν λόγω σεμιναρίων και πρόκειται να υλοποιήσει άμεσα σεμινάρια τεχνικών ασφαλείας για τις επιχειρήσεις της Λήμνου που κατατάσσονται σε στις κατηγορίες Β’ και Γ’ επικινδυνότητας.
Η παρακολούθηση του σεμιναρίου δίνει την δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων να πιστοποιηθούν οι ίδιοι ως Τεχνικοί Ασφαλείας για τις επιχειρήσεις τους και να απαλλαχτούν από την υποχρέωση συνάψεως σύμβασης με εξωτερικό συνεργαζόμενο τεχνικών ασφαλείας, έναντι αντιτίμου το οποίο και καταβάλει κάθε χρόνο.
Όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν ένα Τεχνικό Ασφαλείας κατά την υποβολή της κατάστασης προσωπικού τους κάθε χρόνο. Υπάρχει η δυνατότητα επιμόρφωσης και κάποιου εργαζομένου της επιχείρησης, ωστόσο είθισται να επιμορφώνονται οι ιδιοκτήτες. Δεν υποχρεούνται να εκπαιδευτούν όσοι έχουν ήδη επιμορφωθεί στο παρελθόν.
Υπάρχει ειδική λίστα κατηγοριοποίησης των επιχειρήσεων ανάλογα με την επικινδυνότητα της δραστηριότητας που ασκούν, η οποία είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και βάσει αυτής η επιχειρήσεις κατατάσσονται σε Β ή Γ κατηγορία επικινδυνότητας. Για να μάθετε την κατηγορία που ανήκει η επιχείρησή σας καλέστε μαςστο 2254020141 ή απευθυνθείτε στον λογιστή σας.
 1. Γιατί δεν χρειάζεται να καταβάλετε κάθε χρόνο αμοιβή σε εξωτερικό συνεργάτη για την εκπλήρωση των καθηκόντων του Τεχνικού Ασφαλείας από την στιγμή που πιστοποιηθείτε ο ίδιος.
 2.  Γιατί παρά την ύπαρξη εξωτερικού τεχνικού ασφαλείας, σε περίπτωση ατυχήματος, οι ευθύνες εξακολουθούν να επιβαρύνουν τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης καθώς ο ρόλος του τεχνικού ασφαλείας είναι συμβουλευτικός προς την επιχείρηση.
 3. Γιατί επιμορφώνεστε σε θέματα ασφαλείας σχετικά με την επιχείρησή σας τα οποία είναι πολύ σημαντικά και ενδεχομένως να μη γνωρίζετε.
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Κέντρου που βρίσκεται στην οδό Καραϊσκάκη 4, στην Μύρινα (παράδρομος κεντρικής αγοράς της Μύρινας, έναντι κρεοπωλείου Παρασχάκη). Το κέντρο μας δέχεται αιτήσεις καθ' όλη την διάρκεια του χρόνου.
Το Υπουργείο Εργασίας έχει θεσπίσει συγκεκριμένο κόστος για την συμμετοχή στο σεμινάριο το οποίο είναι 70€ για της επιχειρήσεις Γ’ κατηγορίας επικινδυνότητας (διάρκεια σεμιναρίου 10 ώρες) και 130€ για τις επιχειρήσεις Β’ Κατηγορίας επικινδυνότητας (διάρκεια σεμιναρίου 35 ώρες), βάσει της εγκυκλίου του 2016.
Για τις επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας Επικινδυνότητας
 • Ταυτότητα
 • Έναρξη Δραστηριότητας
 • Καταστατικό (αν πρόκειται για εταιρίες)
 • Συμπληρωμένη την  σχετική Αίτηση Συμμετοχής με σφραγίδα και υπογραφή
Για τις  επιχειρήσεις Β' Κατηγορίας Επικινδυνότητας
 • Ταυτότητα
 • Έναρξη Δραστηριότητας
 • Καταστατικό (αν πρόκειται για εταιρίες)
 • Συμπληρωμένη την  σχετική Αίτηση Συμμετοχής με σφραγίδα και υπογραφή
 • Για το άτομο που θα επιμορφωθεί, αποδεικτικό τίτλων σπουδών σχετικών με την δραστηριότητα που ασκεί η επιχείρηση
Επισημαίνουμε ότι για της επιχειρήσεις Β' Κατηγορίας ισχύουν τα εξής: α) Μέχρι και 3 άτομα προσωπικό (ένα από όλα)
 • 1) 10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή
 • 2) άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης
β) Μέχρι και 6 άτομα προσωπικό  (ένα από όλα)
 • Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
  • 1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
  • 2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
  • 3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
  • 4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
 • Για την επιμόρφωση εργαζομένου της επιχείρησης
  • Πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από:
   • 1) Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή
   • 2) Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή
   • 3) Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή
   • 4) Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας)
   • 5) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη
για τα ανωτέρω (περίπτωση εργαζομένου) απαιτούνται και οκτώ (8) χρόνια τουλάχιστον από την απόκτηση του τίτλου σπουδών και να είναι με πλήρη απασχόληση στην επιχείρηση.

Εάν επιθυμείτε να επιμορφωθείτε εσείς ή εργαζόμενος της επιχείρησης σας μπορείτε να υποβάλετε στον φορέα μας αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.


Ενδιαφέρομαι !