Category Archives: done

Επιτυχής Ολοκλήρωση Προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25, με τον Εμπορικό Σύλλογο Μούδρου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης  εργαζομένων ΛΑΕΚ 1-25, με τον Εμπορικό Σύλλογο του Μούδρου. Τα σεμινάρια υλοποιήθηκαν κατά την χρονική περίοδο 30/01/2017 έως 08/01/2017 στις δομές του ΕΠΑΛ Μούδρου σε συνεργασία με το ΚΕΚ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ. Οι καταρτιζόμενοι, και τα στελέχοι του εμπορικού συλλόγου έμειναν απόλυτα ευχαριστημένοι από την συνεργασία και ανανεώσαμε το ραντεβού μας για του χρόνου.

Ευχαριστούμε τον Εμπορικό Σύλλογο του Μούδρου που προτίμησε να εμπιστευτεί ντόπια επιχείρηση για την υλοποίηση των σεμιναρίων καθώς είμαστε το μοναδικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης με έδρα στη Λήμνο. Έτσι δείχνει εμπράκτως την στήριξη του στην Λημνιακή επιχειρηματικότητα.


ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

Category : done

aei-tei

Η Δράση χρηματοδοτήθηκε από το ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Αντικείμενο της Δράσης αποτελεί η παροχή σε 13.450 άνεργους, αποφοίτους Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ηλικίας έως 29 ετών, υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με έμφαση σε θέματα ανάπτυξης οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και σε θέματα της αγοράς απασχόλησης, σύνταξηβιογραφικού και σε έννοιες που σχετίζονται με το περιβάλλον του «επιχειρείν» καθώς και σε δεξιότητες Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Στο πλαίσιο της Δράσης θα υλοποιηθεί μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων η οποία θα περιλαμβάνει :

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης εκατόν είκοσι (120) ωρών
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 480 ωρών.

Σύνολο ωρών κατάρτισης : 600

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον πάροχο κατάρτισης, πέραν αυτών που παρέχει ο ΟΑΕΔ στα κατά τόπους ΚΠΑ με τους Εργασιακούς Συμβούλους του, πριν και κατά τη διάρκεια της θεωρητικής κατάρτισης και της πρακτικής άσκησης, που αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών / δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στην τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του καταρτιζόμενου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την δυνητική τοποθέτηση του σε θέση εργασίας.

H Computing Cert υλοποίησε το πρόγραμμα στην Λήμνο σε συνεργασία με το ΚΕΚ Βορείου Αιγαίου.


ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ – Πρόσβαση στην αγορά εργασίας: Απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας Ι.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ. και ΕΠΑ.Λ

Category : done

diasindesi

Η Computing Cert  φιλοξένησε στις δομές της το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ‘ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ’. Συντονιστής του έργου πανελλαδικά είναι το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ ενώ για την υλοποίηση του συμπράττουν οι φορείς ΙΝΕ & ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ, ΙΜΕ & ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕΚΑΕΛΕ & ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕΣτέγη Ελληνικής Βιομηχανίας ΣΕΒΙΝΣΕΤΕ και ΕΕΔΕ. Ως αντικείμενο της Πράξης ορίζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης σε 7.000 αποφοίτους των Ι.Ε.Κ., των ΕΠΑ.Σ. και των ΕΠΑ.Λ. ηλικίας έως 29 ετών – σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (Youth Employment Initiative – ΥΕΙ ) – με συνδυασμό και αλυσιδωτή διάταξη:

 • 80 ωρών θεωρητικών μαθημάτων με στόχο την αναβάθμιση των οριζόντιων δεξιοτήτων καθώς και την ανάπτυξη επαγγελματικής ετοιμότητας.
 • Απόκτησης Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών, με λήξη την 31η Οκτωβρίου 2015.

Δυνητικά δικαιούχοι υποτροφιών ήταν οι απόφοιτοι:

 1. Επαγγελματικών Λυκείων ‐ ΕΠΑ.Λ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 2. Επαγγελματικών Σχολών ‐ ΕΠΑ.Σ. του Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων,
 3. Δημοσίων και Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) που είτε διαθέτουν Κρατική Βεβαίωση Πιστοποίησης είτε Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που
  • δεν έχουν συμπληρώσει το 29ο  έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία υποβολής και
  • είναι δημότες των 8 «Περιφερειών Σύγκλισης» (ήτοι Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Ήπειρος, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Πελοπόννησος, Κρήτη, Ιόνια Νησιά και Βόρειο Αιγαίο)
 • Για τις 80 ώρες θεωρητικών μαθημάτων  χορήγηση εκπαιδευτικού επιδόματος‐υποτροφίας στους ωφελούμενους καθαρού ύψους 400€ (5€/ώρα θεωρητικής εκπαίδευσης) και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.
 • Για την  Απόκτηση Επαγγελματικής Εμπειρίας σε επιχειρήσεις διάρκειας έως 6 μηνών προβλέφθηκε χορήγηση υποτροφίας στους ωφελούμενους ύψους 480€ καθαρά για κάθε μήνα και καταβολή των οριζόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

Η διαδικτυακή πύλη – επίσημος ιστότοπος της Πράξης όπου  μπορούσάν οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώνουν την αίτηση συμμετοχής τους η www.diasindesi.gr.


ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Category : done

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕ/ ΕΚΤ) της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ενεργώντας ως Δικαιούχος κατά την έννοια του άρθρου 1 του Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ 267/Α), ανέλαβε  την υλοποίηση της δράσης με τίτλο «Επιταγή εισόδου για νέους ηλικίας από 25 έως 29 ετών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας».

Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιήθηκε μία ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων που περιλάμβανε:

Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών

Πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας συνολικής διάρκειας 420 ωρών σε 2 φάσεις (180 ώρες θα αφορούν την ομαλή ένταξη και ενσωμάτωση του καταρτιζόμενου στο εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης- α΄ φάση και 240 ώρες θα αφορούν τις εξειδικευμένες δεξιότητες της θέσης πρακτικής- β΄φάση).

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης στο σύνολό της (α και β κύκλος), δεν  υπερέχει τους 6 μήνες.


ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΗΛΙΚΙΑΣ  ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ  ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Category : done

Το νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα εργασίας  έδωσε την ευκαιρία σε 50.000 – 75.000 ανέργους νέους να εργαστούν σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αφού πρώτα έλαβαν την απαραίτητη επιδοτούμενη κατάρτιση. Σε πρώτη φάση άνοιξε ο κύκλος υποβολής αιτήσεων και έκδοσης αποτελεσμάτων για ανέργους 25-29 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1985-31/12/1989) και στη συνέχεια για ανέργους 18-24 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/1/1990 – 31/12/1996).

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων ( μετά και την παράταση) για ανέργους 25-29 ετών ήταν η 18/9/2014.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής νέων αιτήσεων για ανέργους 18-24 ετών ήταν η 20/9/2014.

Η αμοιβή των ανέργων δικαιούχων ήταν από 2280€-2530€, λίγο λιγότερα δηλαδή από την αμοιβή του αρχικού κύκλου voucher (2400€-2700€), αλλά με βελτίωση στις ώρες πρακτικής άσκησης και το σημαντικότερο στον χρόνο είσπραξης.


E-GNOSIS | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Category : done

Πρόκειται για πρόγραμμα εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας, ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το πρόγραμμα ήταν αυτοχρηματοδοτούμενο και αποτέλεσε δράση της ΜΚΟ Equal Society σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης δεξιοτήτων Η/Υ Vellum και τον φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας ΤΙΕ (Test Of Interactive English). Είχε διάρκεια 50 ώρες δια ζώσης και απεριόριστο χρόνο τηλεκατάρτισης μέσω ειδικά σχεδιασμένης διαδικτυακής πλατφόρμας. Το μόνο κόστος που επιβαρύνθηκε ο εκπαιδευόμενος ήταν το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που ήταν συνολικά 250€. Ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται στο κέντρο μας σε Speaking και Writing και είχε την δυνατότητα εφ όσον τα πάει αρκετά καλά να αποκτήσει με μία εξέταση, πιστοποίηση αγγλικών στο ανώτατο επίπεδο (C2)το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το δημόσιο το ΑΣΕΠ και των ιδιωτικό τομέα. Για να πάρει μέρος κάποιος στο πρόγραμμα έπρεπε πρώτα να ολοκληρώσει ένα ειδικό τεστ κατάταξης.


Ε-GNOSIS | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ Η/Υ

Category : done

egnosis

Πρόκειται για πρόγραμμα εκμάθησης βασικών εννοιών πληροφορικής 10.000 ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο και αποτελεί δράση της ΜΚΟ Equal Society και τελεί υπο την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. Έχει διάρκεια 28 ώρες δια ζώσης και 100 ώρες τηλεκατάρτισης. Το μόνο κόστος που επιβαρύνεται ο εκπαιδευόμενος είναι το κόστος συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης που είναι συνολικά 190€. Ο εκπαιδευόμενος εξετάζεται μέσω υπολογιστή στις τρείς βασικές ενότητες στις οποίες διδάχθηκε οι οποίες είναι : Επεξεργασία Κειμένου, Υπηρεσίες Διαδικτύου & Υπολογιστικά Φύλλα. Εφ όσον οι εξετάσεις στεφθούν με επιτυχία ο εκπαιδευόμενος γίνεται κάτοχος του πιστοποιητικού International Diploma in It Skills Standard του πανεπιστημίου του Cambridge το οποίο είναι αναγνωρισμένο από το δημόσιο το ΑΣΕΠ και των ιδιωτικό τομέα.


ΕΠΙΤΑΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΕΩΣ 29 ΕΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Category : done

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους νέους έως 29 ετών και προβλέπει θεωρητική εκπαίδευση 80 ωρών σε Κέντρο Δια Βία Μάθησης καθώς και πρακτική άσκηση σε ιδιωτική επιχείρηση η οποία να προέρχεται απο τον κλάδο του τουρισμού διάρκειας 500 ωρών με αμοιβή 5€ μικτά ανά ώρα εκπαίδευσης και πρακτικής άσκησης. Η αμοιβή αυξάνεται αν ο άνεργος είναι απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ. Συνολικά οι αμοιβές είναι 2400€ μικτά για τους απόφοιτους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και 2700€ μικτά γι απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε μήνες απο την έναρξή της. . Τα κριτήρια μοριοδότησης των ανέργων διαφοροποιούνται ανάλογα με την βαθμίδα εκπαίδευσης απο την οποία έχουν αποφοιτήσει. Στους απόφοιτους δευτεροβάθμιας μετράει ο χρόνος ανεργίας η ηλικία και το δηλωθέν εισόδημα (ατομικό ή οικογενειακό). Στους απόφοιτους τριτοβάθμιας μετράει συν των παραπάνω και ο βαθμός πτυχίου, η ύπαρξη μεταπτυχιακού τίτλου, η ύπαρξη πιστοποιητικού 1ης και 2ης ξένης γλώσσας κ.α.


2Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ

Category : done

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους όλων των ηλικιών με σκοπό την συμβουλευτική και την επανακατάρτιση ανέργων στα αντικείμενα που εργάζονταν και λόγο της οικονομικής κρίσης αναγκάστηκαν να σταματήσουν. Για να συμμετέχει κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει να έχει εργασθεί στο παρελθόν σε επιχείρηση η οποία δραστηριοποιείται στον κλάδο των οικοδομών, των αυτοκινήτων ή του λιανικού εμπορίου. Το πρόγραμμα προβλέπει δύο δράσεις. 1η Δράση είναι η συμβουλευτική στην οποία οι άνεργοι καλούνται σε συνέντευξη με συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού με σκοπό να βοηθηθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Από τις συνεντεύξεις τις 1ης Δράσης διαμορφώνεται και το πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα ακολουθήσουν οι άνεργοι κατα την 2η δράση η οποία είναι η επανακατάρτιση των ανέργων. Ο άνεργος που συμμετέχει στο πρόγραμμα αμείβεται με 5€ μικτά ανα ώρα δηλαδή 1400 € σε σύνολο 280 ωρών.


Ιούλιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031