ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΜΕΧΡΙ 31/10

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 29 ΕΩΣ 64 ΜΕΧΡΙ 31/10

“ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ”

Υποβολή Αιτήσεων: στην ιστοσελίδα www.voucher.gov.gr
Άνεργοι: Από 10-10- 2014 έως την 31-10-2014

Δηλώστε τη συμμετοχή σας τώρα!

 

·         Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 100 ωρών
·         Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας 300 ωρών
·         Υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των καταρτιζομένων από τον
·         Πιστοποίηση των επαγγελματικών προσόντων που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.
·         Εγγυημένη απασχόληση μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, τουλάχιστον για το (25%) των εκπαιδευθέντων για το χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο (2) συνεχών μηνών, με ελάχιστες αποδοχές είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ανά μήνα.
·         Ωφελούμενοι( ομάδα στόχος): άνεργοι ηλικίας από 29 ετών μέχρι 64 ετών, κυρίως χαμηλών τυπικών προσόντων σε δεξιότητες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.
·         Εκπαιδευτικό Επίδομα: το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 1.600,00 ευρώ και περιλαμβάνει το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης
·         Το 70% του επιδόματος της κατάρτισης είναι αξίας 1120 € και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της κατάρτισης,
·                     Το 30% του επιδόματος της κατάρτισης είναι αξίας 480 € και καταβάλλεται με την ολοκλήρωση της πιστοποίησης
·         Τμήμα/ Πρόγραμμα Κατάρτισης: συγκροτείται από έναν αριθμό 10-25 (τμήμα) ωφελούμενων

 Ωφελούμενοι(ομάδα στόχος)

Α. Για τις ομάδες ωφελουμένων των κλάδων: κατασκευαστικός – τεχνικός και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων,
i. Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης *, κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή
Τεχνικού Λυκείου, απόφοιτοι Σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. ,ΙΕΚ , απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.
* Απόφοιτοι δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες πριν το 1980, Γυμνασίου για τους
υπολοίπους Ν. 309/1976, ΠΔ 739/1980
Β. Για τις ομάδες ωφελουμένων του κλάδου των Νέων Τεχνολογιών.
i. Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι σχολών Μαθητείας Ο.Α.Ε.Δ. , κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού ή Τεχνικού Λυκείου , ΙΕΚ, ΑΕΙ, ΤΕΙ ή άλλου ισοδύναμου τίτλου σπουδών
ii. Να έχουν γεννηθεί από 1.1.1950 έως και 31.12.1985
iii. Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ., ανεξαρτήτως αν
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι.
iv. Να μην έχουν τη μαθητική, σπουδαστική ή φοιτητική ιδιότητα.

Κριτήρια επιλογής – Μοριοδότηση

1. Διάρκεια συνεχόμενης ανεργίας.
2. Ηλικία υποψηφίου.
3. Ετήσιο φορολογητέο εισόδημα ατομικό ή/και συζύγου (Διαχ/κο έτος 2013, οικ/κο έτος 2014)
4. Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στα αντικείμενα του Κλάδου (1,2,3) που επιλέγει.
Η μέγιστη προβλεπόμενη μοριοδότηση για κάθε αιτούντα είναι τα 120 μόρια, η
Σημειώνεται ότι Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4144/18.04.2013 (ΦΕΚ 88) άρθρο 30,παρ.1, οι «κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, ασφαλισμένοι ή μη σε οικείαασφαλιστικά ταμεία, που δεν ασκούν ελευθέριο ή άλλο επάγγελμα, μπορούν ναεγγράφονται ως άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ».
·         Για τα επαγγέλματα (1 και 2) για τους μισθωτούς, κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με 100 ένσημα.
·         Για τους ελεύθερους επαγγελματίες , κάθε έτος επαγγελματικής εμπειρίας ισοδυναμεί με διάρκεια έργου 100 ημερών.
Ως βεβαίωση προϋπηρεσίας νοείται:
·         είτε επικυρωμένο από ΚΕΠ φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας από προηγούμενο εργοδότη, στην οποία αναγράφεται το χρονικό διάστημα απασχόλησης και η θέση εργασίας,
·         είτε προκύπτει από τα σχετικά έγγραφα ασφάλισης του ΙΚΑ στα οποία αναγράφεται ο κωδικός Ειδικότητας ή άλλου ασφαλιστικού φορέα.

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να κατατεθούν:

 
·         Αντίγραφο του Εκκαθαριστικού Σημειώματος της Εφορίας του οικονομικού έτους 2014 (εισοδήματα 2013).
·         Υπεύθυνη Δήλωση του αρθρ. 8 του Ν.1599/86 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του ότι «(α) τα στοιχεία που δηλώνω στην αίτηση συμμετοχής με ΚΑΥΑΣ …………… είναι ακριβή και αληθή και (β) δεν παρακολουθώ ή δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΚΤ, κατά το τελευταίο δίμηνο, πλην προγράμματος ελληνομάθειας ή κατάρτισης δεξιοτήτων ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση»
·         Φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας
·         Φωτοαντίγραφο τίτλου/ων σπουδών με το οποίο θα αποδεικνύεται το επίπεδο σπουδών του.
·         Φωτοαντίγραφο βεβαίωσης προϋπηρεσίας
·         Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης της Εθνικής τράπεζας, στο οποίο να φαίνεται ο κωδικός ΙΒΑΝ. Σημειώνεται ότι ο εν δυνάμει ωφελούμενος θα πρέπει να είναι είτε αποκλειστικός δικαιούχος του λογαριασμού είτε ο πρώτος δικαιούχος σε περίπτωση κοινού λογαριασμού.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
·         Η συμμετοχή των Ωφελουμένων που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Πρόγραμμα και έλαβα Βεβαίωση Παρακολούθησης Προγράμματος Κατάρτισης στις Εξετάσεις Πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.
·         Οι εξετάσεις Πιστοποίησης (θεωρία και πρακτική) θα πραγματοποιούνται εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της κατάρτισης ή της υποχρεωτικής απασχόλησης (για όσους από τους ωφελούμενους συμμετέχουν σε αυτή).

Δηλώστε τη συμμετοχή σας τώρα!


Ιούνιος 2023
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930